TopMerce

پیوند بازار

Food Market Linkage

پیوند بازار ایجاد توزیع قابل قبول توان با زنجیره تامین و پیشرفت شیوه های کشاورزی.